Ochrana osobných údajov Ručíme za plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Vaše dáta sú šifrované všade kde to je technicky možné.V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl.

Ochrana osobných údajov

Ručíme za plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Vaše dáta sú šifrované všade kde to je technicky možné.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov je spoločnosť:

STEBERG s.r.o.

č.292, 925 92 Topoľnica, so sídlom SR

IČO: 46604049

DIČ: 2023484540

IČ DPH: SK2023484540

Okr. súd TT, oddiel SRO. Vložka č.: 29205/T

 

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame sa snažíme čo najviac minimalizovať tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás objednávate, tak aby sme splnili všetky zákonné povinnosti a tak aby sme ochránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame osobné údaje v rozsahu podľa toho v akej súvislosti boli poskytnuté.

Pri registrácii : na registráciu v e-shope sú postačujúce údaje meno, priezvisko, e-mail. Môžete nám poskytnúť aj ďalšie osobné údaje fakturačná adresa, dodacia adresa, telefonický kontakt, IČO ak ste podnikateľ fyzická osoba. Ak sa registrujete cez Vaše konto na sociálnej sieti Facebook alebo Google+ sociálna sieť nám poskytne len Vaše meno a e-mailovú adresu. Zdieľanie týchto údajov môžete kedykoľvek ukončiť v správe Vášho profilu.

Pri objednávke : od Vás požadujeme osobné údaje potrebné na vybavenie objednávky a to meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefonický kontakt, IČO ak ste podnikateľ fyzická osoba. Spracúvame tiež záznamy komunikácie v písomnej a elektronickej podobe a informácie o Vašich platbách a platobných metódach.

Pri využívaní služieb stránky : získavame informácie o tom ako ju využívate, kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, aké podstránky navštevujete, kedy a ako sa prihlasujete. Získavame tiež údaje o zariadeniach, ktoré používate na pristupovanie k našim stránkam, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, informáciu z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite a informácie z cookies a podobných zdrojov. 


ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.


Ak ste nám k tomu udelili súhlas, Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely skvalitnenia poskytovaných služieb zasielaním dotazníkov spokojnosti a informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu zasielaním informácií o novinkách a aktuálnych ponukách na Vašu e-mailovú adresu. Zrušiť zasielanie týchto e-mailov môžete zmenou nastavenia vo Vašom konte na našej stránke, alebo tým, že v doručenom e-maily kliknete na možnosť „Odhlásiť sa z odberu“.


PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov v prípadoch keď:

  • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu), alebo plnenie našich zákonných povinností pri uchovávaní údajov v našom účtovníctve, alebo pri sprístupňovaní údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou, alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
  • alebo je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.
  • alebo ste nám udelili Váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim očakávaniam, alebo skvalitniť nami poskytované služby. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.


KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom s výnimkou situácií tu opísaných.

Na Vašu žiadosť : poskytujeme Vaše osobné údaje kuriérskym a prepravným spoločnostiam v prípadoch, keď nezvolíte pri Vašej objednávke „osobný odber“ v našich prevádzkach.

Pri externom spracúvaní : Vaše osobné údaje spracúvajú naši partneri, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby Vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Právne dôvody : Vaše osobné údaje môžeme tiež sprístupniť iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatnili naše nároky, alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov, alebo vykonávanie rozhodnutí, naši právni a účtovní poradcovia a auditori.

Analytické a reklamné služby : Partneri, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby zbierajú informácie o Vašej interakcii s našimi, ale aj inými stránkami, umožňujú nám lepšie porozumieť ako využívate našu stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie.


DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.

V prípade plnenia zákonnej povinnosti budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

V prípade oprávneného záujmu budeme Vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená a vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme Vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

V prípade súhlasu dotknutej osoby budeme Vaše údaje spracúvať do doby, kým svoj súhlas neodvoláte, najviac však 36 mesiacov od jeho udelenia.


VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Z tohto, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva.

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili. Môžete si ich opraviť v nastavení Vášho konta, alebo nás kontaktujte, opravíme ich.

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte právo na obmedzenie spracúvania. Pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

Máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s Vašimi právami.  

Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme Vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/


KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Ak máte akékoľvek otázky k použitiu Vašich osobných údajov, k tomuto dokumentu, alebo si chcete uplatniť Vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na: info@steberg.sk

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z vyššie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodnených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

Ochrana osobných údajov

Ručíme za plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Vaše dáta sú šifrované všade kde to je technicky možné.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov je spoločnosť:

STEBERG s.r.o.

č.292, 925 92 Topoľnica, so sídlom SR

IČO: 46604049

DIČ: 2023484540

IČ DPH: SK2023484540

Okr. súd TT, oddiel SRO. Vložka č.: 29205/T

 

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame sa snažíme čo najviac minimalizovať tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás objednávate, tak aby sme splnili všetky zákonné povinnosti a tak aby sme ochránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame osobné údaje v rozsahu podľa toho v akej súvislosti boli poskytnuté.

Pri registrácii : na registráciu v e-shope sú postačujúce údaje meno, priezvisko, e-mail. Môžete nám poskytnúť aj ďalšie osobné údaje fakturačná adresa, dodacia adresa, telefonický kontakt, IČO ak ste podnikateľ fyzická osoba. Ak sa registrujete cez Vaše konto na sociálnej sieti Facebook alebo Google+ sociálna sieť nám poskytne len Vaše meno a e-mailovú adresu. Zdieľanie týchto údajov môžete kedykoľvek ukončiť v správe Vášho profilu.

Pri objednávke : od Vás požadujeme osobné údaje potrebné na vybavenie objednávky a to meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefonický kontakt, IČO ak ste podnikateľ fyzická osoba. Spracúvame tiež záznamy komunikácie v písomnej a elektronickej podobe a informácie o Vašich platbách a platobných metódach.

Pri využívaní služieb stránky : získavame informácie o tom ako ju využívate, kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, aké podstránky navštevujete, kedy a ako sa prihlasujete. Získavame tiež údaje o zariadeniach, ktoré používate na pristupovanie k našim stránkam, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, informáciu z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite a informácie z cookies a podobných zdrojov. 


ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.


Ak ste nám k tomu udelili súhlas, Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely skvalitnenia poskytovaných služieb zasielaním dotazníkov spokojnosti a informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu zasielaním informácií o novinkách a aktuálnych ponukách na Vašu e-mailovú adresu. Zrušiť zasielanie týchto e-mailov môžete zmenou nastavenia vo Vašom konte na našej stránke, alebo tým, že v doručenom e-maily kliknete na možnosť „Odhlásiť sa z odberu“.


PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov v prípadoch keď:

je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu), alebo plnenie našich zákonných povinností pri uchovávaní údajov v našom účtovníctve, alebo pri sprístupňovaní údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou, alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

alebo je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.

alebo ste nám udelili Váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim očakávaniam, alebo skvalitniť nami poskytované služby. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.


KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom s výnimkou situácií tu opísaných.

Na Vašu žiadosť : poskytujeme Vaše osobné údaje kuriérskym a prepravným spoločnostiam v prípadoch, keď nezvolíte pri Vašej objednávke „osobný odber“ v našich prevádzkach.

Pri externom spracúvaní : Vaše osobné údaje spracúvajú naši partneri, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby Vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Právne dôvody : Vaše osobné údaje môžeme tiež sprístupniť iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatnili naše nároky, alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov, alebo vykonávanie rozhodnutí, naši právni a účtovní poradcovia a auditori.

Analytické a reklamné služby : Partneri, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby zbierajú informácie o Vašej interakcii s našimi, ale aj inými stránkami, umožňujú nám lepšie porozumieť ako využívate našu stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie.


DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.

V prípade plnenia zákonnej povinnosti budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

V prípade oprávneného záujmu budeme Vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená a vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme Vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

V prípade súhlasu dotknutej osoby budeme Vaše údaje spracúvať do doby, kým svoj súhlas neodvoláte, najviac však 36 mesiacov od jeho udelenia.


VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB
Z tohto, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva.

Máte právo na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne, alebo sa zmenili. Môžete si ich opraviť v nastavení Vášho konta, alebo nás kontaktujte, opravíme ich.

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte právo na obmedzenie spracúvania. Pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

Máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s Vašimi právami.  

Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme Vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/


KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ


Ak máte akékoľvek otázky k použitiu Vašich osobných údajov, k tomuto dokumentu, alebo si chcete uplatniť Vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na : info@steberg.sk

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z vyššie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodnených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.