STEBERG s.r.o. č.292, 925 92 Topoľnica, so sídlom SR IČO: 46604049 DIČ: 2023484540 IČ DPH: SK2023484540 Okr. súd TT, oddiel SRO. Vložka č.: 29205/T Bankové spojenie: ČSOB, a.s.: SK52 7500 0000 0040 1588 0299 Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava tel. č. 033/321 25 27,

STEBERG s.r.o.
č.292, 925 92 Topoľnica, so sídlom SR
IČO: 46604049
DIČ: 2023484540
IČ DPH: SK2023484540
Okr. súd TT, oddiel SRO. Vložka č.: 29205/T
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.: SK52 7500 0000 0040 1588 0299

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.steberg.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
   
 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo a e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
   
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 48 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
   
 4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku na základe dohody oboch strán a to čo najskôr, aby objednávka nebola vyexpedovaná. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) alebo telefonicky. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou (e-mailom) alebo telefonicky. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
   
 5. Pri kladnom vybavení objednávky sa tovar zabalí do zodpovedajúceho balíka a odošle na uvedenú dodaciu adresu kupujúceho. Doklad o zaplatení tovaru (v tomto prípade faktúra) príde kupujúcemu
  v elektronickej podobe a to formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávaní tovaru.
  Je preto veľmi dôležité správne uviesť e-mailovú adresu v objednávke a taktiež dávať pozor na to, či schránku mailov nemáte plnú. V tom prípade je možné, že vám faktúra na mail neprišla a ihned sa musíte obrátiť na predajcu, poprípade uvoľniť schránku.
  Daňový doklad v elektronickej forme je, podľa Zákona o účtovníctve c. 431/2002 Z.z. zo dňa 18. júna 2002, §32 „Preukazateľnťosť účtovného záznamu“, právoplatným daňovým dokladom. Faktúra je podľa § 33 „Prenos účtovného záznamu“ zabezpečená v PDF súbore proti úpravám, možné je však tento dokument vytlačit vo vysokej kvalite.
   
 6. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@steberg.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. 
  Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk
   
 7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
   
 8. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú pre druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
   
 2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 3 dní od dátumu overenia objednávky.
   
 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. V tomto prípade Vás predávajúci bude kontaktovať buď e-mailom alebo telefonicky a oboznámi Vás so situáciou.

 

Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Všetky ceny uvedené u jednotlivých produktov sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.
   
 2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho alebo platbou platobnou kartou – cez platobné brány.
   
 3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky a ostatné poplatky za voliteľné doplnkové služby.
   
 4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
  a) vlastnou dopravou,
  b) kuriérskou spoločnosťou DPD


  DPD – kuriér
  kuriér vám doručí vašu zásielku priamo na vami určenú adresu v pokladni

 

 1. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

Preberanie tovaru

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
   
 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
   
 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
   
 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
   
 5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku na základe dohody oboch strán a to čo najskôr, aby objednávka nebola vyexpedovaná. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) alebo telefonicky. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou (e-mailom) alebo telefonicky.
   
 2. Spotrebiteľ podľa zákona (102/2014 Z.z.- Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

  Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

  Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
   
 3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
   
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
  a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
   
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
  a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
  c) vystavená cena produktu bola chybná

 

Záruka a servis, vrátenie alebo výmena tovaru:

 1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.
   
 2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv  stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.
   
 3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
   
 4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby, práva kupujúceho:

 • 622
 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
   
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
   
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • 623
 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
   
 2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Choosing an eassy writer service isn’t an easy task. Some students pick this type of service due to the fact that they don’t have the time to write their essays or buy argumentative essay do not want to tackle writing tasks, some have more ambitious ambitions. Many students opt to employ professional writers to improve their academic performance and get the highest grades they can get. If you opt to employ a professional writer or work as a freelancer be aware that there are many things that make writing an piece of work a smooth and easy experience.

Though the thought selling college essays to make profits may sound like something that could be a lucrative business opportunity However, that’s not the reality. While many websites advertise essay writing services for sale at colleges but they’re not always reliable. A lot top essay writer of websites do not offer expert writers or service for customers. In addition, they have high cost. Students who need to make deadlines but don’t have the time for a number of reasons may find this problematic. There are aids in place to alleviate this stress.